Agenda

maak_het_hart_niet_hard_agenda[Deze pagina wordt binnenkort bijgewerkt.]

Op 24 augustus is er een informatiebijeenkomst in Avifauna. MHHNH/–Maxima roept inwoners van Koudekerk en Alphenaan den Rijn op om die avond te komen, zich goed te laten informeren over de brug en wegen daar hun stem te laten horen.

Op 25 augustus behandeling in de Alphense gemeenteraad van het beschikbaar stellen van krediet voor de voorbereidingsfase van de te realiseren Maximabrug. Het gaat over het alvast reserveren van een dikke miljoen aan voorbereidingskosten! Geïnteresseerden kunnen de stukken raadplegen.

Eind augustus start klankbordgroep (3 à 4 bijeenkomsten van circa 3 uur)

2 september is de deadline voor het inleveren van de zienswijze. De notitie R&D ligt sinds 13 juni ter inzage in het gemeentehuis van Rijnwoude en het stadhuis van Alphen aan den Rijn. Tot en met deze datum kunt u uw bezwaren tegen de aanpak van de planMER aangeven. Dit kan per post of via MERMaximabrug@alphenaandenrijn.nl. Zie ook de Maximabrug-webpagina van de gemeente Alphen aan den Rijn en de webpagina over de Máximabrug van gemeente Rijnwoude. MHHNH/-Maxima helpt u graag met een concept.

Na 2 september zullen de gemeenteraden van Alphen aan den Rijn en Rijnwoude de conceptnotitie R&D vaststellen. Daarna is de vastgestelde notitie de basis voor het plan-MER.

Medio september: tweede overleg Klankbordgroep

Eind oktober afronding rapport planMER.
Inpassingsstudie Landlustweg

Januari 2012 aanbieden planMER B&W en raad

Nadat de onderzoeken voor de Milieueffectrapportage zijn afgerond nemen de raden naar verwachting in maart 2012 (/eerste kwartaal) een definitieve beslissing over de realisatie van de Máximabrug.

In deze periode tevens:

  • Voorbereiding bestemmingsplanwijziging (!)
  • Nader onderzoek financiële haalbaarheid op basis van technische ontwerpen

Voor het gehele gebied (dus veel ruimer dan de locatie van de Máximabrug) wordt dus op korte termijn een wijziging bestemmingpaln voorbereid!

Verder gepland (bron: Ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone – Provincie ZH):

  • In 2011: start onteigeningsprocedure
  • In 2012: start gunningsprocedure
  • In 2013: gunning bij D&C contract