Petitie ‘Red het Groene Hart’ overhandigd

Op 24 mei 2023 heeft Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland namens 7 natuurorganisaties in het Groene Hart en een enthousiaste groep bezorgde burgers de petitie ‘Red het Groene Hart’ aangeboden tijdens de Provinciale commissievergadering van RNW. De petitie werd aangeboden aan de Zuid-Hollandse gedeputeerde van Wonen en Ruimtelijke Ordening, Anne Koning en de voorzitter van de Statencommissie RNW, Sinan Özkaya. De petitie, die zich richt op het behoud van het waardevolle Groene Hart in Nederland, heeft de steun van duizenden mensen verzameld en is een oproep om de natuur en het landschap in het Groene Hart beter te beschermen.

Alex Ouwehand namens Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland overhandiigt foambord met petitiehandtekeningen Red het Groene Hart aan Anne Koning en Sinan Özkaya

Alex Ouwehand, directeur van Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland overhandigt foambord met petitiehandtekeningen Red het Groene Hart aan Gedeputeerde Anne Koning en voorzitter Statencommissie RNW Sinan Özkaya

De petitie, die online te vinden was op de website van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, heeft de afgelopen weken veel aandacht gekregen. Het Groene Hart, een uitgestrekt gebied in de Randstad, staat onder druk door verschillende ontwikkelingen en bedreigingen. Het behoud van dit unieke landschap en de bescherming van de flora en fauna zijn van cruciaal belang voor zowel de huidige als toekomstige generaties.

Tijdens deze provinciale commissievergadering heeft Alex Ouwehand, directeur van NMZH, ingesproken. Met zijn betoog heeft hij de urgentie van het behoud van het Groene Hart benadrukt en de rol die de provincie daarbij moet spelen. Hij riep Statenleden op om te beoordelen of het provinciale beleid en het bestuurlijk kader wel voldoende sturing kan geven aan de toekomstige opgaven en de versterking van de specifieke gebiedskenmerken, zoals bodemgesteldheid, waterhuishouding en landschappelijk kernwaarden zoals landbouw en natuur. En waar nodig het beleid aan te scherpen.

Tijdens de provinciale commissievergadering is afgesproken om de petitie te agenderen voor verdere bespreking. MHHNH zal,  als dat opnieuw is geagendeerd samen met NMZH en de 6 groene natuurorganisaties uit het Groene Hart het verdere debat met Provinciale Staten aangaan.

De petitie ‘Red het Groene Hart’ is in totaal 4425 keer ondertekend. Wij willen alle ondertekenaars bedanken voor hun steun en betrokkenheid bij dit belangrijke onderwerp. We hopen dat de Statenleden de petitie serieus zullen overwegen en dat dit zal leiden tot concrete acties ter bescherming van het Groene Hart.