Het sprookje van de grote rondweg Alphen West

Er was eens een groep notabelen die 40 jaar geleden in hun wijsheid van mening was dat er een verkeersruit rond Alphen moet worden aangelegd. Want zij vonden dat iedere zichzelf respecterende gemeente recht heeft op een verkeersruit. Over nut en noodzaak werd toen nog niet nagedacht. Laat staan over de vraag wie dit allemaal gaat betalen.

De grote politieke partijen in Alphen vinden nu nog steeds dat er een verkeersruit rond Alphen moet worden aangelegd. Er is echter in al die jaren nog nooit een goede verklaring voor de aanleg van de zeer kostbare grote westelijke rondweg gegeven. Ook nu zijn nut en noodzaak nog steeds niet afdoende uiteengezet.

Via een mooi en aandoenlijk verhaal in de richting van Provinciale Staten heeft de gemeente Alphen het lokale verkeersprobleem van Koudekerk geadopteerd door het leveren van een financiële bijdrage aan de versnelde aanleg van een Máximabrug maar dan wel onder de conditie dat dit moest gebeuren in combinatie met een grote westelijke rondweg.

Op grond van de inzichten uit 2005 was de aanleg van deze rondweg noodzakelijk ter vermindering van de verkeersoverlast en de milieuproblematiek en zou deze gaan dienen als een tweede verbinding tussen de N11 en N207. Voor de financiering zou de geplande woningbouw in de Gnephoek moeten dienen. Dit alles is terug te vinden in de aanvullende bestuurlijke overeenkomst van 5 juli 2005, waarin een provinciale bijdrage van maximaal € 10 miljoen onder bepaalde voorwaarden is vastgelegd.

Geconstateerd moet worden dat de provincie in een later stadium heeft bevestigd dat zij
niet akkoord gaat met de aanleg van een grote rondweg en dat deze weg wordt gezien als een lokale verkeersoplossing. NB. Over de eventuele aanleg van de kleine rondweg wordt geen negatief oordeel uitgesproken.

De eventuele aanleg van de grote westelijke rondweg is door de zes grote politieke partijen gerechtvaardigd door de belangrijke verkeersontlastende werking op het interne verkeer binnen Alphen. Dit argument klopt niet. Het bewijs hiervoor is terug te vinden in de tabellen opgenomen in de planMER Maximabrug en in het Ontwerpstructuurplan Verkeer en Vervoer (zie bijlagen). Het aantal vermelde verkeersbewegingen over de grote westelijke rondweg (gebaseerd op veel te hoge prognoses voor 2025!) bedraagt van 7.800 tot 9.800/10.200 per etmaal. Voor de eventueel aan te leggen kleine rondweg gaat het om minimaal 20.000 tot mogelijk 30.000 verkeersbewegingen. Dit forse aantal wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verschuiving van de verkeersstroom van de Hoorn naar de Burgemeester Bruins Slotsingel.

De zogenaamde lange termijn visie van 40 jaar terug is tot op heden niet uitgekomen.
De feitelijke verkeerssituatie en de realistische prognoses voor de toekomst laten zien dat er meer dan voldoende asfalt in en rond Alphen ligt om het verkeer goed te kunnen laten doorstromen. Hierbij is het wel van belang dat de verkeersgebruikers op een slimme wijze worden geïnformeerd over de snelste route naar hun bestemming binnen Alphen.

De moraal van dit sprookje is dat er door de politiek wordt gevraagd om een grote westelijke rondweg en de burgers daarvoor waarschijnlijk alleen maar de overlast van een kleine rondweg terugkrijgen en waar zij niet om hebben gevraagd! NB. Wie draait er op voor de kosten van een tweede (hoge en brede) brug over de Heimanswetering? Niet de provincie, want die is momenteel druk bezig met groot onderhoud aan de bestaande ’s-Molenaarsburg.

In deze tijd van noodzakelijke bezuinigingen moet er ons inziens extra kritisch worden gekeken naar grote infrastructurele uitgaven. De stille reserves van de gemeenten zijn gewoon op.
Er moet de komende jaren op allerlei basale voorzieningen worden gekort, waarbij het soms gaat om forse kortingen op relatief kleine subsidies.

Dit is geen sprookje, maar de harde realiteit.

Het is niet voor niets dat zowel de kleine als de grote rondweg niet zijn opgenomen in het Ontwerpbestemmingsplan Máximabrug. Er is in de eerste tien jaar en waarschijnlijk ook daarna gewoon geen geld voor deze overbodige infrastructuur.

Laten wij hopen dat ook dit sprookje een goed einde zal krijgen en wij roepen alle gemeenteraadsleden dan ook op om hun Groene Hart te laten spreken en de moed te tonen om in te zien dat de tijden zijn veranderd en dat het tijdperk van de gedroomde grote westelijke rondweg definitief voorbij is.