Participatie over de ontwikkelingen in de Gnephoek, denkt u mee?

participatie gnoephoek mhhnhOp 5 juni j.l. heeft de gemeente de eerste versie van communicatie- en participatieplan gepresenteerd aan belangengroepen waaronder MHHNH. Uitgangspunt voor de participatie is het in oktober 2023 vastgestelde contourenplan.

De start van de participatie is op zijn vroegst eind 2024, zie de planning.

De participatie zal namelijk pas starten als voldaan is aan de voorwaarden van de provincie:

  • Steun van provinciale staten
  • Gnephoek onderdeel van regionaal woningbouwprogramma
  • Zekerheid over financiële uitvoerbaarheid  (Update: die toewijzing lijkt een feit:  Het Rijk stelt, onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring, eenmalig € 60,5 miljoen beschikbaar voor de bouw van duizenden woningen en natuurontwikkeling in de Gnephoekpolder in Alphen aan den Rijn.  Zie ook de brief van minister De Jonge.)
  • Gesloten bestuursovereenkomst tussen in ieder geval gemeente en provincie (gepland in het najaar 2024).

De gemeente is voornemens om de volgende thema- werkgroepen op te zetten: ‘Wonen’, ‘Mobiliteit’, ‘Groen en water’ en ‘Duurzaamheid’.  Samen met de actieve leden en het GnephoekBeraad zullen wij zorgen dat MHHNH in de werkgroepen en klankbordgroep vertegenwoordigd is.

De gemeente heeft aangegeven dat zij voornemens is een informatieavond te organiseren. Als u op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen in de Gnephoek kunt u zich aanmelden voor de hiervoor opgerichte website van de gemeente en partijen, www.gnephoek.com. U wordt dan ook uitgenodigd voor de paricipatiebijeenkomsten die de gemeente voornemens is te organiseren vanaf eind 2024 (aldus de informatie op de website).

Uitgangspunt voor MHHNH is nog altijd dat er niet onnodig areaal Groene Hart verstedelijkt wordt en de beloofde ambities voor natuur, goede inpassing in omgeving enzovoort overeind blijven. Onze aandacht heeft verder de ruimtereservering in het contourenplan voor een grote bypass, die lijkt voor te sorteren op een groter plan en/of de ontwikkeling van de Noordrand.

De gemeente heeft laten weten dat zij de input die er vanuit de belangenverenigingen komt zal verwerken in het participatieplan. Daarna gaat het plan nog voor het zomerreces voorgelegd worden aan het college van burgemeester en wethouders. Na de zomer zal de gemeenteraad het plan beoordelen.

Link naar vastgesteld contourenplan + bijlagen zoals vastgesteld door de raad in oktober 2023 (punt 10b):

contourenplan incl. bijlagen
provinciebrief integrale afweging Gnephoek
presentatie-participatie-Gnephoek
participatieaanpak-en-communicatie-Gnephoek
bijlage-2-participatieplan-schematische-weergave-activiteiten

Eerder: collegebrief aanvraag rijksbijdrage.

 

Deelnemen aan participatie Gnephoek

We horen graag uw reactie op het participatieplan en wij roepen actieve leden op deel te nemen aan de participatie. Als u zich als MHHNH-lid voor deelname aan participatie heeft aangemeld, dan vernemen wij dit graag via info@maakhethartniethard.nl !